Ustawodawca pozwala na przeniesienie obowiązków dotyczących informacji publicznej na firmy trzecie

Wielu z nas ma od czasu do czasu problem z dostępem do niezbędnych informacji publicznych. Zdarza się bowiem, że urzędnicy po prostu nie są w stanie ich przygotować lub wręczyć w terminie. I choć jest to zdecydowanie niedopuszczalne, to jednak Ustawodawca w plany wprowadził nowy mechanizm, który ma na celu usprawnienie procesu pozyskiwania informacji publicznych.

Ustawodawca pozwolił bowiem na przeniesienie obowiązków dotyczących informacji publicznej na firmy trzecie. Dzięki temu firmy te będą w stanie przygotować je w o wiele szybszy sposób, co bardzo usprawni proces pozyskiwania informacji publicznych, szczególnie dla tych osób, które mają problemy ze składaniem odpowiednich pisemnych prośby.

Mimo iż sama instytucja przejęcia takich obowiązków ma swoje plusy i minusy, to jednak można być całkiem zadowolonym z tego pomysłu. Przede wszystkim dla osób, które najbardziej potrzebują takich informacji i do tej pory miały zbyt duże problemy z jej pozyskaniem.

Ostatnio rządowa Komisja do Spraw Informacji Publicznej poinformowała o ustawie, która ma na celu przeniesienie obowiązków dotyczących informacji publicznej na firmy trzecie. Oznacza to, że obowiązek przygotowywania i udostępniania informacji publicznych został przeniesiony z instytucji państwowych na podmioty zewnętrzne.

Ustawa została zaprojektowana w celu usprawnienia procedur administracyjnych oraz poprawienia jakości i dostępności informacji publicznej. Ustawodawca wierzy, że przejście na taki model pozwoli na większą efektywność i jakość informacji przekazywanych opinii publicznej.

Przeniesienie odpowiedzialności na firmy trzecie oznacza, że będą one odpowiedzialne za rozpowszechnianie i wizualizację danych którymi dysponują instytucje państwowe. Dzięki temu społeczeństwo będzie mogło korzystać z informacji zwrotnych, a jednocześnie umożliwi równouprawnienie w dostępie do tego typu informacji, eliminując bariery, które czasami utrudniają albo uniemożliwiają czerpanie danych.

Ustawodawca przekonuj się ogromnymi korzyściami płynącymi ze współpracy rządu z firmami trzecimi w dostarczaniu informacji publicznej. Pozwoli to na osiągnięcie lepszej jakości informacji oraz szersze spektrum zastosować informacyjnych.

Polski ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie, które znacząco uprości procedury związane z dostarczaniem informacji publicznych. Zgodnie z tymi przepisami, przeniesienie części lub całości obowiązków dotyczących informacji publicznych na firmy trzecie jest możliwe.

Nowe rozwiązanie polega na tym, że instytucje udostępniające informacje publiczne mogą wybrać firmę trzecią, którą zlecają wykonanie swoich obowiązków. Co ważne, dla potwierdzenia takiego zlecenia niezbędna jest akceptacja ustawodawcy. Oznacza to, że przed podjeciem decyzji o przeniesieniu obowiązków dotyczących informacji publicznych na firmę trzecią, trzeba sprawdzić czy będzie ona przez ustawodawcę akceptowana.

Nowe rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu komunikacji i przekazywania informacji odpowiednim osobom i instytucjom. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych organizacji, którym problematyka dotycząca dostarczenia informacji publicznej może być utrudniona. Przejrzysta i skuteczna komunikacja wymaga więc poszerzenia możliwości efektywnego gromadzenia i przekazywania informacji publicznej do grup docelowych.

W świetle niedawnych zmian w polskim ustawodawstwie, firmy trzecie mogą teraz przejmować obowiązki dotyczące informacji publicznej w imieniu organów administracji publicznej. To możliwe dzięki nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, która pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie i udostępnianie informacji publicznej na podmioty zewnętrzne.

Jest to kolejny krok Polski w kierunku cyfryzacji administracji i usług publicznych. Ma to pomóc administracji w unikaniu drogich i czasochłonnych procesów wewnątrzzakładowych i pozwolić jej skoncentrować się na swoim podstawowym celu – służeniu społeczeństwu polskiemu. Inicjatywa ta ma umożliwić bardziej sprawne i bezpieczne obsługiwanie obowiązków informacyjnych lub wymagań, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podmioty zewnętrzne, w tym firmy trzecie, będą odpowiedzialne za przygotowanie i publikację informacji publicznych oraz ich odpowiednie archiwizowanie. To oznacza, że będą one pełnić rolę pośredników między administracjami a ich użytkownikami lub interesariuszami usług publicznych.

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej jest pierwszym krokiem do cyfryzacji administracji. Wierzymy, że nowa inicjatywa pomoże administracji i organom stanowićcym Państwa w lepszej realizacji ich obowiązku informacyjnego poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych do szybszej i bardziej efektywnej publikacji istotnych informacji dla swoich interesariuszy.